Algemene voorwaarden

 1. Tijdens de looptijd van de advertentieperiode zal de reclamerijder reclame voeren op zijn auto, volgens de instructies van Addmycar . Dit zoals de Reclamerijder heeft ingevuld op zijn aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier beheert de basis van de afspraken tussen Addmycar en de Reclamerijder en deze ingevulde gegevens zijn bindend.
 2. De Reclamerijder wordt opgeroepen door Addmycar en de Reclamerijder verplicht zich gedurende de in de oproep genoemde termijn zijn dienst te verlenen gelijk als de Reclamerijder heeft vermeldt op zijn aanmeldformulier.
 3. De Reclamerijder is gehouden om zorg te dragen dat de belettering/advertentie op de auto ten alle tijde goed zichtbaar is en dat deze belettering/advertentie goed wordt onderhouden. Bij beschadiging van de belettering/advertentie, dient de Reclamerijder dit direct aan Addmycar te melden. Addmycar zal vervolgens zorg dragen dat de belettering/advertentie direct wordt vervangen.
 4. Bij beschadiging van de belettering/advertentie door bewuste opzet of roekeloosheid, komen de kosten van vervanging voor rekening van de Reclame rijder.
 5. Bij langdurige uitschakeling of bij verwachte langdurige uitschakeling, van de auto of de Reclamerijder zelf, dan dient dit direct gemeld te worden bij Addmycar . Mocht de duur van de hiervoor genoemde uitschakeling langer dan de helft van de looptijd van de advertentieperiode zijn, dan is de Reclamerijder gehouden de belettering/advertentie in te leveren bij Addmycar althans deze te laten verwijderen door een door Addmycar aan te wijzen derde. Bij een uitschakeling van kortere duur zal het contract zijn gelding behouden, met dien verstande dat de vergoeding voor de Reclamerijder wordt aangepast gelijk als in Algemene voorwaarden Addmycar punt 5 of de advertentieperiode wordt verlengt met eenzelfde periode als de uitschakeling en dit zonder bijkomstige vergoedingen.
 6. Bij vroegtijdige beëindiging van het contract , is Addmycar genoodzaakt genoodzaakt om alle resterende vergoedingen onmiddellijk te staken en een forfaitaire schadevergoeding van 125,-euro (excl.BTW) aan te rekenen voor het aanmaken van een nieuwe reclame sticker. Tevens wordt er een bedrag van 10,-euro administratieve kosten doorgerekend voor het aanleveren van een nieuwe Reclamerijder die de campagne verderzet.
 7. Addmycar sluit elke aansprakelijkheid uit ten gevolge van deze overeenkomst. Enige beschadiging aan de auto of anderszins of boetes en overtredingen, zelfs ten gevolge van beperkte zichtbaarheid door de belettering/advertentie, komen geheel voor rekening van de Reclame rijder. De Reclamerijder vrijwaart Addmycar ten deze volledig.
 8. De belettering/advertentie blijft eigendom van Addmycar . Indien de Reclamerijder de belettering/advertentie gedurende de looptijd van de advertentieperiode verwijdert of na de advertentieperiode niet inlevert, dan is Addmycar gerechtigd alle betreffende schade op de Reclamerijder te verhalen.
 9. Indien blijkt dat de Reclamerijder handelt in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden of met de bedoeling van partijen, dan is Addmycar gerechtigd de onderhavige overeenkomst direct op te zeggen zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige vorm van schadevergoeding.
 10. Tijdens de keuring wordt er een zogeheten ‘tuningtaks’ berekend. Deze kosten bedragen €7,50 en zijn voor kosten van de reclamerijder. Dit is enkel van toepassing als uw wagen tijdens een campagne wordt gekeurd.
 11. De reclamerijder is verplicht om de opgegeven kilometers te rijden. Addmycar accepteert een afwijking in kilometers van maximaal tien procent, indien het lager uitvalt dan opgegeven.
 12. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst exclusief zullen worden behandeld door de Kantonrechter of Arrondissementsrechtbank te Tongeren.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.